Säännöt


1§ Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Yhdistyksen nimi on Panelian Raikas Ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Euran kunta Länsi-Suomen läänissä

Yhdistys on perustettu tammikuun 8. päivänä 1920 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Seuran kieli on Suomi.

Seuran toiminta-alueena on Satakunta.

2§ Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

3§ Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoitustaan seura toteuttaa:

1. Tarjoamalla jäsenilleen

 • kilpailutoimintaa
 • koulutustoimintaa
 • valmennus- ja harjoitustoimintaa
 • nuorisotoimintaa
 • tiedotus- ja suhdetoimintaa
 • valistus- ja kasvatustoimintaa
 • kuntoliikuntaa
 • muuta samantapaista toimintaa tavoitteena kasvattaa yhteiskunnalle fyysisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia


2. Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota sekä pyrkimällä omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.

3. Harjoittamalla julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa

 • vastaan lahjoituksia ja testamentteja
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kinteistöjä, sekähankkia varoja järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia
 • omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia
 • harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa sekä
 • välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja -asusteita.


4§ Seuran jäsennyys

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

5§ Seuran jäsenet

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.

Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kannattavaksi jäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla jäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

6§ Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

7§ Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

Johtokunta voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan tai toimii vastoin seuran tarkoitusta taikka syyllistyy epäurheilijamaiseen toimintaan.

Johtokunta voi evätä myös äänioikeuden maksuvelvollisuuden laiminlyöneeltä jäsneltä seuran kokouksessa, jos jäsen ei ole suorittanut säännöissä tarkoitettuja maksujaan seuran kokouksen päättämään päivämäärään mennessä. Johtokunta päättää myös kurinpitotoimista ja niide yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä. Seuran asemasta voi kurinpitotoimista päättää lajin kansallinen liitto sen säännöissä ja sääntöjä alemmanasteisissa määräyksissä vahvistetulla tavalla.

Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamia maksuja.

8§ Liittymis- ja jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosittain seuran sääntömääräinen vuosikokous. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajilta ei peritä mitään maksuja.

Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos

hän on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut ja ollut seuran jäsenenä vähintään 50 vuotta tai
on suorittanut kertakaikkisena suorituksena 25 vuoden jäsenmaksut tai
on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia.

Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista.

9§ Seuran sääntömääräinen ja ylimääräiset kokoukset

Seura pitää vuosittain yhden varsinaisen sääntömääräisen kokouksen, joka pidetään touko-kesäkuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 7 päivää ennen kokousta.

sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai
kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai
seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella

10§ Sääntömääräinen vuosikokous

Vuosikokouksessa käsitellään

 1. Avataan kokous
 2. Valitaan kokoukselle
  • puheenjohtaja
  • sihteeri
  • kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  • ääntenlaskijat
 3. Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Päätetään mitkä urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena
 6. Valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kutakin seuran ohjelmassa olevaa urheilumuotoa edustavaan jaostoon, sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.
 7. Päätetään jäsennyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
 8. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
 9. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto
 10. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
 11. Vahvistetaan tulevaksi toimikaudeksi
  • toimintasuunnitelma
  • talousarvio
 12. Valitaan jäsenten keskuudesta seuraavaksi vuodeksi johtokunnan puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi.
 13. Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 14. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia
 15. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä
 16. Käsitellään muut johtokunnan ja kokouskutsussa mainitut asiat
 17. Päätetään kokous

11§ Seuran ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koollekutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä kun jäsenet ovat tehneet siitä edellämainitulla tavalla esityksen.

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat sääntömääräisen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

12§ Pöytäkirja

Seuran, sen johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava

Johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

13§ Äänestys

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla sekä ainaisjäsenellä, kannattavia jäseniä lukuunottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

14§ Seuran hallinto

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut kahdeksan (8) jäsentä. Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella ja seuraavilla kerroilla vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikautta estyy tehtävänsä hoitamisesta, valitsee seuran kokous hänen sijaansa, hänen jäljelläolevaksi toimikaudekseen toisen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

 • Toteuttaa seuran kokouksen päätökset
 • Johtaa ja kehittää seuran toimintaa
 • Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat
 • Vastata seuran taloudesta
 • Pitää jäsenluetteloa
 • Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös
 • Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
 • Hoitaa seuran tiedotustoimintaa
 • Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista
 • Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan
 • Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä
 • Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii
 • Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään viikkoa ennen sääntömääräistä vuosikokousta

15§ Tilivuosi

Seuran toiminta- ja tilivuosi on 1.5. - 30.4.

16§ Nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittavat puhenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi, yhdessä sihteerin tai jonkun muun johtokunnan määräämän johtokunnan jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

17§ Alaosastot ja jaostot

Seuran kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja ja valita näihin tarpeelliset johto- ja toimielimet.

Jaostot voivat päättää sisäisestä toiminnasta kuitenkin niin, että seuran johtokunta vahvistaa jaoston tekemät oikeustoimet.

18§ Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

19§ Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.

20§ Seuran varojen luovuttaminen

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovuttettava johonkin seuran toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

21§ Saavutetut jäsenoikeudet

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät